A A A

Usługi

Udostępnianie dokumentacji medycznej

  1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
  2. Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie prawnej.
  3. Szpital jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.
  4. Składnica Akt Szpitala udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Upoważnienie może być udzielone w formie pisemnej lub ustnej.

 20161102_udostepnianie_dokumentow.pdf

 

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  1. ) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
  2. ) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  3. ) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
  4. ) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  5. ) na informatycznym nośniku danych.

 

Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

 

Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie w sposób określony w ust. 1 pkt 4 i 5, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów, jeżeli przewiduje to regulamin organizacyjny podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej do pobrania poniżej:

 Wniosek_o_udostepnienie_dokumentacji_medycznej_1.pdf


Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony powyżej Szpital pobiera opłatę w wysokości:

1) jedna strona kopii dokumentacji medycznej - 0,25zł

2) jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 8,40zł

3) udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych - 1,60zł

 Cennik dostepny tutaj.pdf

 

Składnica Akt jest czynna codziennie w dni powszednie, w godz. 07:00 – 14:35.

 

Składnica Akt Szpitala przechowuje, z ustawowego obowiązku, dokumentację medyczną przez okres dwudziestu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

1)  dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,

2)  skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia,

3)  dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

 

Składnica Akt Szpitala dysponuje ponadto bogatym zbiorem niemal dwustu tysięcy znacznie starszych pochodzeniem historii chorób, najstarsza zaś zachowana dokumentacja medyczna sięga swymi początkami połowy lat czterdziestych ubiegłego stulecia.

 

 

Przygotowane na podstawie:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz.  922 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2017, poz. 836 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015, poz. 2069 z późn. zm.)

Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-16
« wróć
następny